Tags: fb ads

Cách chạy quảng cáo Facebook: Hướng dẫn từng bước để quảng cáo trên Facebook

Cách chạy quảng cáo Facebook: Hướng dẫn từng bước để quảng cáo trên Facebook

Khi thiết lập quảng cáo Facebook trả phí, có rất nhiều hộp cần kiểm tra. Bạn đang nhắm đúng người? Là kích thước hình ảnh của bạn để quy mô? Bạn đang chạy đúng loại quảng cáo? Nếu chúng ta trung thực, nó có thể gây ra một chút bối rối. Với hơn 2,3 tỷ người sử dụng Facebook mỗi […]

Nhập Từ Khóa Của Bạn